Uvjeti poslovanja

Općim uvjetima poslovanja Albedo d.o.o. uređuje se poslovni odnos između Albedo d.o.o. i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa Albedo d.o.o. sklapa ugovor o posredovanju. Albedo d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK. U Albedo d.o.o. su zaposleni agenti posredovanja u prometu nekretnina koji su upisani u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri HGK.


POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA

Kada Prodavatelj da nalog Albedo d.o.o. da posreduje u prodaji njegove nekretnine, Albedo d.o.o. će s prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Albedo d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.


POSREDOVANJE ZA KUPCA


Kada kupac da verbalni ili pisani nalog da ga Albedo d.o.o. dovede u vezu s prodavateljem nekretnine ili nalog da Albedo d.o.o. posreduje prilikom kupnje nekretnine smatra se da su Albedo d.o.o. i nalogodavatelj (kupac) zaključili ugovor/nalog o posredovanju u prometu nekretninama te se Albedo d.o.o. obvezuje obavljati slijedeće za kupca (nalogodavca):

 1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
 2. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
 3. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega se prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke,
 4. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom,
 5. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine,
 6. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina.


POSREDNIČKA NAKNADA

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Posrednička naknada naplaćuje se prilikom potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnina od kupca i od prodavatelja.


U Makarskoj, 21.9.2009.


Albedo d.o.o.

replica watches uk
replica watches sale
replica watches uk
chanel replica uk
chanel replica handbags
fake swiss watches