Zemljišne knjige i pravo vlasništva

Što su to zemljišne knjige?

Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Bilo koja osoba ima pravo uvida u zemljišne knjige te ima pravo zatražiti zemljišno knjižni izvadak za bilo koju nekretninu. Zemljišne knjige imaju dokaznu snagu javnih isprava.

 

Sastav zemljišnoknjižnog uloška

Posjedovnica (A list)– sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih.

Vlastovnica (B list)– sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom.

Teretovnica (C list)– sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava).

 

Pravo vlasništva

Pravo vlasništva stvarno je pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja, te da svakog drugog od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima. Oblici prava vlasništva su sljedeći:

 

Etažno vlasništvo

Etažno vlasništvo je vlasništvo posebnog dijela nekretnine (stana, garaže i sl.) koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom pri čemu je suvlasnički dio nekretnine neodvojivo povezan s posebnim dijelom nekretnine (npr. 45/356 dijela nekretnine neodvojivo povezano sa stanom oznake S5.)

 

Knjižni upisi

Knjižni su upisi uknjižba, predbilježba i zabilježba.

 

  • Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja.
  • Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana.
  • Zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama. Zabilježbom se mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom.

 

Kada kupac nekretnine postaje vlasnikom nekretnine?

Kupac nekretnine postaje zemljišno-knjižni vlasnik danom upisa u zemljišnu knjigu. Ukoliko osoba stekne nekretninu (kupnjom, darovanjem, itd.) ali ne uknjiži svoje vlasništvo u zemljišnim knjigama smatra se izvanknjižnim vlasnikom.

 

Pregled zemljišnih knjiga

Zemljišne knjige možete pregledati na sljedećem linku E-izvadak

replica watches uk
replica watches sale
replica watches uk
chanel replica uk
chanel replica handbags
fake swiss watches